Bắc Kanto không giới tính rằng một khi được tài trợ bởi chính quyền địa phương một tháng tại một số tỉnh trung tâm hành chính thành phố nhất định